Formularz reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Produkt (nazwa / model/ id) : …………………………………………………………………………………..

Data nabycia _ _ | _ _ | _ _ _ _

Opis (sposób lub przyczyna powstania) uszkodzenia :

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane Klienta:

Imię: ………………………………………..Nazwisko :……………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………

kod poczt.:…………………………miejscowość:………………………………………………

e-mail : …………………………………………………………………………………………..

Preferowana forma uznania reklamacji

Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:

1. Naprawa uszkodzenia □

2. Nowy taki sam model □

4. Zwrot kosztów zakupu * □

*) tylko w przypadkach gdy :

-naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

-sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie na prawił w odpowiednim czasie,

-wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

Uwaga! Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu fiskalnego lub FV) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

………………………………………………

Data i podpis Klienta

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Decyzja

Reklamacja zostaje rozpatrzona: pozytywnie* / negatywnie *

*) niepotrzebne skreślić

………………………………….

Data i podpis obsługi